Polityka prywatności

Bugeto Sp. z o.o. (dalej: Bugeto) jako podmiot świadczący usługi w sektorze edukacyjnym za jeden z najważniejszych aspektów swojej działalności uznaje ochronę danych osobowych. Dlatego też naszym celem jest należyte informowanie naszych Użytkowników o sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem.

Korzystając z usług serwisu internetowego https://bugeto.online/ Użytkownik powierza nam swoje dane. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.
Niniejszy dokument jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego https://bugeto.online/ (dalej: Serwis) jest:
Bugeto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie adres: ul. Litewska 12, 35-302 Rzeszów.
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000951469, NIP: 8133874044, REGON: 521142099.

Co dokładnie oznaczają dane osobowe?

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Mogą to być zarówno takie dane jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, ale też jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność z nimi związana, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, przeglądanie, udostępnianie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie.

Informacje podawane przez Użytkownika przy zakładaniu konta w serwisie:

Naszym celem jest zachowanie przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, dlatego dbamy o to, aby każdorazowo informować jakie dane zbieramy oraz w jakim celu.

Aby w pełni korzystać z usług oferowanych przez Serwis wskazane jest dokonanie rejestracji. W takich przypadkach prosimy o podanie w formularzu danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, telefon. Będziemy je przechowywać z danymi konta. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań.
Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób, które zajmują się administracją bazy danych.
Zgromadzone dane osobowe nie są sprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie mogą dotyczyć głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Prawo dostępu do danych i uprawnienia Użytkowników

Zgodnie z RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli tak, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Użytkownikowi na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
  • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  • kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  Użytkownik ma prawo otrzymać w jego dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z Nami skontaktować, napisz na adres rodo@bugeto.online.
W celu poprawnej identyfikacji e-mail powinien być wysłany z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji.
Pytania lub wnioski można kierować również drogą listowną – wysyłając list polecony na adres Administratora danych.
Administrator w terminie miesiąca udziela Użytkownikowi odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie Użytkownika.
Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:

 • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora.

Zabezpieczenia

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator wdrożył również wewnętrzną Politykę Ochrony Danych Osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami a w szczególności następujące zasady:

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności ich działania z tymi standardami.
 3. W celu zapewnienia należytej ochrony usług świadczonych drogą elektroniczną, Administrator stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
 4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

W jaki sposób korzystamy z pozyskanych informacji:

Udostępnianie, ulepszanie i rozwijanie naszych usług.

Dostępność tych informacji pozwala nam utrzymywać Usługi, personalizować treści i sugerować Użytkownikom różne rozwiązania, gdyż to właśnie dzięki gromadzonym informacjom rozumiemy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z interesujących ich elementów Usług oraz zasobów. Używamy też informacji, które zbieramy, aby oferować różnego rodzaju ułatwienia i propozycje.

Komunikacja z Użytkownikiem

Korzystamy z informacji na temat Użytkownika przy wyborze wysyłanych treści marketingowych, w prowadzonej komunikacji na temat usług i w celu informowania o stosowanych przez nas zasadach i regulaminach. Używamy ich również, aby odpowiadać na prośby Użytkownika o kontakt.

Wyświetlanie i monitorowanie reklam i usług

Używamy posiadanych informacji, aby doskonalić nasze systemy reklamowe i pomiarowe, co z kolei ma na celu wyświetlanie interesujących Użytkownika reklam zarówno w obrębie serwisu, jak i poza nim, oraz mierzenie skuteczności i zasięgu – tak reklam, jak i usług.

Polityka cookies i innych podobnych technologii

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych stosujemy tzw. pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, czy Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być zmieniana. Najbardziej aktualna wersja polityki będzie regulować nasze korzystanie z informacji i będzie zawsze dostępna pod adresem internetowym https://bugeto.online/polityka-prywatnosci/. Jeżeli dokonamy zmiany tej polityki, będziemy informować użytkowników serwisu o tym fakcie na łamach serwisu, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail powiązany z kontem. Poprzez kontynuowanie dostępu lub korzystania z Usług po wejściu tych zmian w życie, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienioną treścią Polityki prywatności.